İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Faaliyet Alanları

Erdem&Partners, iş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlığı kapsamında şirket , vakıf ve dernek statüsündeki müvekkillerine hukuki riskleri önleyici ve düzenleyici hizmetlerin yürütülmesinde destek verdiği gibi, ihtilaf sonrası arabuluculuk uyuşmazlığın yönetilmesi aşamalarını da takip etmektedir.

İş ve sosyal güvenlik hukukunun her alanında uzmanlaşan ekibimiz, alanın grift düzenlemeleri doğrultusunda müvekkillerine; Standart yahut kişiye özel iş sözleşmelerinin hazırlanması ile fikri mülkiyet ve haksız rekabet hükümlerinin mevzuata uygun biçimde yapılandırılması, Personel özlük dosyaları için gerekli standartların oluşturulması, İş hukukuna ilişkin standart belge ve uygulamaların oluşturulması (İşyeri yönetmeliği, ücret bordroları, zimmet formları, araç kullanım talimatları, fazla mesai, izin formları, performans değerlendirme sisteminin kurulmasına ve yürütülmesi ilişkin belgeler, iş akdine aykırılık durumunda tanzim edilecek tutanaklar, savunma istemi, uyarı cezası metni, fesih bildirimi, ibraname, ikale sözleşmesi, iş kazalarında bildirim sürecinde gerekli belgeler, toplu işten çıkarma sürecinde tanzim edilecek belgeler, resmi kurumlarla yapılan yazışmalar, vs.), İhtilafların mahkemeler önünde çözümlenmesi ve arabuluculuk aşamasında ise, işveren, işçi haklarına yönelik davaların ve arabuluculuk süreçlerinin takibi, İş kazalarına yönelik maddi/manevi tazminat davaları, SGK rücu ve ceza davalarının (müvekkil işveren çalışanlarını kapsayacak şekilde) yürütülmesi, Haksız rekabetin tespiti ile önlenmesine yönelik davaların takibi, SGK ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan ihtilafların takibi konularında müvekkillerimize yasal vekillik hizmeti sunulmaktadır.